Projetu Peskiza

Ko’alia iha jerál, Programa Peskiza Timor-Leste hala’o peskiza kualitativa. Maibé, iha projetu resente sira ida-ne’e haluan liután hodi bele inklui métodu kuantitativu, liuliu hodi uza kestionáriu ba umakain no indivíduu sira. Ami iha esperiénsia hala’o servisu iha ami-nia área temátika sira no hala’o servisu barak iha komunidade rurál no sentru urbanu sira. Buat ne’ebé tuirmai mak lista kona-ba projetu no parseria sira balu hosi uluk no ne’ebé la’o daudaun. 

 

Fila ba Peskiza