Impaktu hosi ONG Nasionál sira-nia Programa ba Jéneru iha Komunidade Lokál sira iha Timor-Leste: Projetu Peskiza no Avaliasaun Kolaborativa (Trocaire, Irish Aid), 2009–2011.

Projetu ida-ne’e involve Universidade RMIT ninia programa peskiza iha Timor-Leste ne’ebé servisu hamutuk ho parseiru NGO Timor ha’at (lista iha leten) atu hamutuk hala’o peskiza no avalia impaktu husi projetu husi NGO sira ne’ebé foka liu ba jéneru iha komunidade lokál. Staff rua husi kada organizasaun partisipa hanesan co-peskizador. NGO idak-idak hili projetu ida atu avalia no fatin ida atu hala’o servisu kampu (postu administrativu Venilale, postu administrativu Ermera, postu administrativu Atauro no postu administrativu Manatuto).

Ekipa RMIT kontinua hala’o treinamentu ne’ebé komprensivu no akompanã staff husi NGO liu hosi prosesu tomak atu dezenvolve kapasidade kona-ba peskiza no evaluasaun sensitivu-jéneru. Projetu ida-ne’e hala’o tomak iha Tetun.

Ami uza métodu peskiza oioin, inklui koñesimentu jéneru, kestionariu konaba atitude no komportamentu, mapeamentu fatin, mapeamentu relasaun, kronogramas, indikadores partisipatoriu, ‘mudansa signikativu’, intervista, diskusaun foku grupo, observasaun no dokumentasaun-fotografu.

 

Update Dezembru 2009:

Ekipa ne’e kompleta ona faze rua dahuluk husi projetu (faze ida: preparasaun projetu no introdusaun ba peskiza no evaluasaun sensitivu-jéneru, faze rua: koleksaun, konsolidasaun no hatama dadus). Agora dadaun ami tama ona ba faze datoluk husi projetu ne’e, analyzasaun dadus no produsaun ba rezultadu eskrita final. Ekipa NGO ho RMIT hala’o workshop kona-ba analyzasaun dadus no hahú hakerek rezultadu. Ami antisipa katak relatóriu projetu (tantu versaun Tetun no Inglês) sei hasai iha fulan Julho 2010.

Hari'i iha ne’e ba relatóriu finál projetu nian no lia-Inglés no lia-Tetun.

 

Fila ba Projetu Peskiza